skip to Main Content
Ansökan om bidrag

Här kan du ansöka om bidrag från DBW´s Stiftelse.

Ansökan sänds till Sällskapet via formulär nedan för vidare befordran till Stiftelsen. Ansökningsdatum är 15 januari, 15 april och 15 augusti, 15 november. Stiftelsens styrelse sammanträder ca en månad därefter och beslutar då om bidrag utifrån inkomna ansökningar. Efter beslut meddelas sökanden resultatet.

Reglemente för Sällskapet DBW:s stiftelse

1 §
Stiftelsen som skall ha sitt säte i Visby, har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.

2 §
Såsom villkor för erhållande av bidrag från stiftelsen skall gälla beträffande vetenskaplig forskning och publicering att densamma har huvudsaklig anknytning till Gotland, samt beträffande hjälpverksamhet att denna avser personer bosatta på Gotland

3 §
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av Sällskapets skattmästare, beredningsutskottets ordförande samt tre av Sällskapet för två år valda ledamöter. En suppleant skall väljas varje år. Ledamot kan väljas om, dock att ledamot, som tjänstgjort två perioder i sträck, inte får återväljas förrän efter ett års förlopp. Styrelsen utser inom sig ordföranden, som sitter hela sin valperiod.

4 §
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när annan styrelseledamot så fordrar.

5 §
Framställan om anslag från Stiftelsen inges till Sällskapet.

6 §
Vid beviljande av anslag från Stiftelsen skall fyra ledamöter vara närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

7 §
Stiftelsen skall underrätta Sällskapet om sina beslut.

8 §
Styrelsen förvaltar Stiftelsens tillgångar. Stiftelsens räkenskaper förs av skattmästaren.

9 §
Till Stiftelsens kapital skall överföras minst en tjugondel av den årliga avkastningen.

10 §
Före den 1 mars skall styrelsen avge årsberättelse till Sällskapet och överlämna till revisorerna förvaltningsberättelse och räkenskaper för det gångna året tillsammans med verifikationer och förteckning över Stiftelsens värdehandlingar. Vid månadssammankomsten i april skall styrelsen tillhandahålla Sällskapet angivna räkenskaper.

11 §
Revision av förvaltning och räkenskaper utförs av Sällskapets revisorer. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs av Sällskapet. Styrelsen ansvarar för att protokoll och andra handlingar efterhand arkiveras på Landsarkivet i Visby.

12 §
Fråga om ändring i detta reglemente handlägges i den ordning, som föreskrivs i Sällskapets DBW:s stadga kapitel VII.

Ansökningsformulär

  Sökandens uppgifter:

  För & Efternamn *

  Adress *

  Postnummer *

  Ort *

  Telefon *

  E-post *

  Bank *

  Clearing och kontonummer. *


  Ändamål:

  Projektets namn *

  Summa som söks (ange endast siffror) *
  kronor

  Beräknas vara klart (ange i format: YYYY-MM-DD) *

  Budget för projektet (ange endast siffror) *
  kronor

  Budgetbeskrivning *

  Sökt medel från annan institution? *
  JaNej

  Om "Ja", vilken/vilka?


  Genomförande*

  Eventuell fil att bifoga (tillåtna filformat: .pdf .txt .doc .docx .xls .jpg .png)
  Back To Top
  Sök