Skip to content
Sällskapet DBW
DBW styrelse 2024. Foto Mart Marend

Sällskapet DBW:s ämbetsmän väljs varje år vid decembersammankomsten. Vid sammankomsten den första vardagstisdagen i januari lämnar föregående års ordförande över klubba till nytillträdande ordförande. Ordförandeposten är alltid ettårig medan övriga ämbetsposter kan vara fleråriga.

Här ses 2024 års ämbetsmän för DBW. Från vänster främre raden: skattmästare Lars Andersson, ceremonimästare Arne Ekman, ordförande Lars Ahlgren, sekreterare Teddy Nilsson.
Bakre raden: trädgårdsrådets ordf Mats Ahlqvist, webmaster (adjungerad) Lasse Ahnell, beredningsutskottets ordf Björn Lundberg, ledamot Stefan Löfkvist, ledamot Ronny Larsson

Saknas på bild- vice ordförande Sven-Erik Lindström. Foto Mart Marend

 

 

Hur det började

Den 9 juli 1814 bildade tolv yngre män i Visby Sällskapet DBW. Herrarna var:
Carl Fredrik Calissendorff, Nils Cramér, Johan Ehinger, Pehr Engström, Suno Engström, Georg Fåhraeus, Petter Adolf Hägg,
Hans Petter Löfvenberg, Johan Segerdahl, Lars Stenberg, Johan Fredrik Welin och Johan Fredrik Wennberg

Namnet De Badande Vännerna valdes för att man ursprungligen träffades för bad och friluftsaktiviteter i Snäckgärdsviken norr om Visby. Sällskapet skall enligt sina stadgar ”verka något nyttigt för det allmänna”, stödja humanitär och kulturell verksamhet samt främja ett sunt friluftsliv. Även bevarandet av ”Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel” är en viktig angelägenhet. Inom dessa områden har DBW i över 200 år på olika sätt bidragit till verksamheter med gotländsk anknytning. Finansieringen av verksamheten och grundplåten till DBW:s idag goda ekonomi lades genom de böter ledamöterna fick betala vid olämpligt prat, sen ankomst och längre anföranden utan tillstånd.

Sällskapet består år 2017 av ca 675 ledamöter och har alltsedan grundandet hållit sina sammankomster den första tisdagen i varje månad.

DBW igår och idag

1815 startade DBW Gotlands första skola uppe på Klinten i Visby, 1830 bildade DBW Gotlands första sparbank.  1855 anlades DBW:s Botaniska trädgård.  i folkmun kallad “Botan” eller “Visbybotan.se” och än idag är ett av Visbys och världsarvets mest besökta och omtyckta besöksmål.
Huset, där skolverksamheten försiggick, står ännu kvar, så även det ståtliga sparbankshuset.

DBW:s Paviljong

Borta är emellertid den berömda festlokalen “DBW:s Paviljong”, som efter att ha varit Visbys nöjescentrum i många decennier brann ned juldagen 1951.
Sällskapet planerar nu för en ny byggnad på samma plats, framför förrådsgården norr om trädgården. Byggnad är ännu på ritningsstadiet.

Åhsbergska Hagen

Åhsbergska hagen ägs sedan 1904 av Sällskapet D.B.W. (De Badande Vännerna). Det var här vid stranden som sällskapet bildades den 9 juli 1814 av en skara yngre män av Visbys borgerskap och den s k Snäckgärdshagen var under sällskapets tidiga år den ständiga mötesplatsen. Nuförtiden samlas sällskapet här två gånger varje år dels på första tisdagen i juli, ”baddagen”, dels på högtidsdagen den 9 juli.

En särskild, inom D.B.W. utsedd, styrelse för Åhsbergska hagen har tillsyn över hagen och sällskapet anslår varje år i sin budget medel för hagens vård och underhåll.

När dåvarande ägaren 1904 tänkte avverka merparten av hagens karakteristiska bestånd av gamla tallar och man inom D.B.W. försökte skaffa medel att förvärva området, ställde änkefru Anna Åhsberg, född Brunberg, ett tillräckligt belopp till sällskapets förfogande. Anna Åhsbergs far hade på sin tid ägt en del av hagen och hennes man hade varit ledamot av Sällskapet D.B.W. Med gåvan följde bl.a. villkoren att hagen skulle hållas öppen för alla och envar, att den inte fick säljas samt att den skulle bära namnet ”Åhsbergska hagen”.

Namnet ”Snäckgärdet” på strandområdet norr om hagen tolkas som att man under vikingatiden här hade en icke obetydlig hamn- eller landningsplats, en plats där man kunde dra upp fartygen, ”snäckorna”. I Gotlands äldsta tryckta krönika från 1633 anges platsen som ursprunget till staden Visby, men trovärdigheten har ifrågasatts. Ledande sjöfartshistoriker har dock menat att arkeologiska undersökningar vore ytterst önskvärda. Sällskapet har därför bekostat inledande fosfatanalyser vilka givit påfallande positiva resultat.

Stiftelsen

Sällskapet DBW:s stiftelseär en fristående institution anknuten till Sällskapet, som delar ut bidrag till forskning med anknytning till Gotland. Vid sin bedömning prioriterar Stiftelsen projekt som inte skulle kunna förverkligas eller som skulle få en svagare form utan vårt stöd. Ansökningar kan göras av enskilda personer men ansökningarna bör då ha en vetenskaplig grund förutom ett gotländskt intresse.

Ansökningsdatum är 15 januari, 15 april, 15 augusti och 15 november. Stiftelsens styrelse sammanträder ca en månad därefter och beslutar då om bidrag utifrån inkomna ansökningar.

Exempel på projekt som Stiftelsen har stött under de senaste åren:

 • Ett stort antal böcker som bidrar till att skapa ny kunskap om Gotland, om den gotländska historien, naturen och kulturen. Stöd har givits till tryckning och översättning.
 • Arkeologiska och osteologiska undersökningar, inte minst kostsamma analyser av fyndmaterial.
 • En långtidsstudie av klimatförändringarnas följder med Gotlands landskapsfågel, halsbandsflugsnapparen, som exempel. 
 • Inventering av svampar i gotländska kalkbarrrskogar.
 • Undersökning av ursprungliga spannmålssorter på Gotland.
 • Insektslivet på Gotska Sandön.
 • Vetenskapliga seminarier.
 • Kostnader för doktoranders fältarbeten och liknande som inte täcks av moderuniversitetet.
Botaniska trädgården

DBW:s Botaniska Trädgård i Visby
– En av Sveriges vackraste botaniska trädgårdar.

Med sitt läge innanför Visbys Ringmur och med en skyddande trädridå kan trädgården hysa många växter som annars inte trivs i Sverige. Sällskapet DBW äger trädgården och den sköts och förvaltas i samarbete med Region Gotlands Parkförvaltning sedan 1950.

Ur stadgarna:
Sällskapet DBW:s trädgård är en åt allmänheten upplåten park, som har till syfte att väcka och liva hågen för odling av nyttiga och prydliga växter på samma gång som den är avsedd att fylla uppgiften såsom botanisk trädgård. Trädgården har dessutom till uppgift att bereda skydd och hemvist för nyttiga småfåglar.  

Trädgårdsrådet
Ett antal trädgårdsintresserade medlemmar inom Sällskapet DBW bildar ett Trädgårdsråd, som tillsammans med trädgårdsmästaren medverkar i planeringen av trädgården, dess skötsel och utveckling. Trädgårdsrådet har också löpande kontakt med Region Gotland angående driften, samt verkar för att få inkomster som kan bidra till skötseln av trädgården.

Trädgårdsrådet utdelar årligen ett trädgårdspris, som belönar trädgårdar på Gotland, baserat på inkomna förslag och uppställda kvalitetskriterier.

Trädgårdsrådet planerar även programverksamheten i trädgården (guidningar, barnverksamhet och kulturevenemang).

Läs mer på Botaniska Trädgårdens hemsida.

Innerstadsrådet
lindgarden

Innerstadsrådet är sannolikt sprunget ur en motion av den 7 oktober 1913 från landshövding m.m. G.W. Roos hos sällskapet DBW “om att sällskapet bland föremålen för sin verksamhet skulle upptaga bevarandet av äldre byggnader i Visby.”

Motionen behandlades och..

sällskapet beslöt den 2 juli 1918 att i sina stadgar intaga jämväl bestämmelse om att sällskapet ville verka
för och i mån av tillgångar även ekonomiskt understödja bevarandet av Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel och den 3 september samma år utsågos till särskilda delegerande för detta ändamål sällskapets fungerande ordförande samt Ernst Hellgren och konsuln m.m. Carl E. Ekman
“.

 

Vad gör vi i innerstadsrådet?

I nuvarande reglemente för Sällskapet DBW:s innerstadsråd står bl.a. följande: “Sällskapets innerstadsråd skall verka för bevarandet av den säregna skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar Visby innerstad samt verka för lämplig utveckling av denna. Rådet skall besluta om samt utdela dess Byggnadsvårdspris i enlighet med av Sällskapet fastställda särskilda riktlinjer”.

Rådet skall dessutom:

 • Utgöra remissorgan för ärenden som ingår i dess uppgift
 • Ta initiativ till sådana ärenden och lämna Sällskapet förslag om lämpliga åtgärder
 • Inom rådet ta initiativ till och besluta om åtgärder som inte är av principiell betydelse för Sällskapet

 

Byggnadsvårdspriset

Syftet med Byggnadsvårdspriset
Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna en byggnadsvårdande insats för
bevarande av Visby stads säregna skönhet och ålderdomliga prägel.
Syftet med att utdela Byggnadsvårdspriset är också att allmänt stimulera en god
byggnadsvård i det gamla Visby.

Mottagare

Priset belönar en fastighet som visar ett gott exempel på god byggnadsvård. Mottagare av priset är fastighetens ägare.

Kriterier för val av pristagare

 • Åtgärden ska ha utförts under den senaste treårsperioden.
 • Insatsens kvalitet och slutresultatet ska ligga till grund för valet av pristagare.
 • Både stora och små insatser ska kunna belönas.
 • Envar av Sällskapets ledamöter äger rätt att senast vid junisammanträdet inkomma med förslag.

 

Antal pris
Högst två pris utdelas varje år.

Prisets omfattning
Priset utgörs av en inramad etsning, föreställande DBWs paviljong, av konstnären Örjan Håkansson. Till priset fogas en kortfattad motivering vilken skall undertecknas av Innerstadsrådets ordförande.

Läs om utdelade priser

Byggnadsvårdspriset 2001

Vi har tittat på historiken och diskuterat detta ur många aspekter. Vi har också haft en ny enkät inom Sällskapet. Vi blev uppmuntrade att fortsätta och har försökt väja för de största grynnorna. Lars Grönberg presenterade Innerstadsrådets förslag under hösten och till sommaren 2002 utdelas förhoppningsvis ånyo DBW:s byggnadsvårdspris.

Gösta Lyttkens

Byggnadsvårdspriset 2002

 

Det mest spektakulära, som ägt rum under året, har varit återupptagandet av traditionen att dela ut DBW:s Byggnadsvårdspris vilket ägde rum på högtidsdagen. Priset gick till Owe Magnusson, som på ett utmärkt sätt restaurerat fastigheten Atterdag 3 vid Södertorg. Priset består i en etsning utförd av Örjan Håkansson och föreställer DBW:s paviljong.

/Gösta Lyttkens

 

2002_sodertorg_1

Ur Innerstadsrådets protokoll juni 2002 kan läsas:

Fastigheten Atterdag 3 vid Södertorg, som uppfördes 1896 förvärvades år 2000 av Ove Magnusson i Visby.
Innerstadsrådet hade långt dessförinnan uppmärksammat huvudbyggnadens eftersatta underhåll och konstaterat att den var missprydande i fonden på Södertorg. I inventeringen av innerstadens bebyggelse 1997 har byggnadens kulturhistoriska värde klassificerats, som gränsande till byggnadsminnesklass.
Ove Magnusson har nu på ett föredömligt varsamt sätt rustat upp huset och tagit vara på dess kvaliteter både in- och utvändigt. Genom dessa insatser har betydelsen av att använda traditionella material och metoder uppmärksammats och byggnaden har blivit en prydnad för platsen.

/Gösta Lyttkens

Byggnadsvårdspriset 2003


Sällskapet DBW:s Byggnadsvårdspris 2003 tilldelas Ladingen AB
genom Bengt Olofsson, som under de senaste två åren har utfört en fasadrenovering på fastigheten Pressen 7 i Visby med adressen Strandgatan 22, tidigare Holska huset.

2003_strandgatan_22_0
Huset har medeltida murverk, men dess uttryck är framför allt från tidigt 1800-tal. Byggnaden inrymmer ett antal hyreslägenheter. Enligt den aktuella byggnadsinventeringen – med stöd bland annat från Sällskapet – har byggnaden ett betydande kulturhistoriskt och miljöskapande värde.
Renoveringen har utförts på ett föredömligt varsamt sätt. Bengt Olofsson har tagit till sig av den rådgivning, som ges av de antikvariskt sakkunniga instanserna för att kunna utföra arbetet på ett kulturhistoriskt väl avvägt sätt vad gäller val av metoder och material. Genom sin framträdande plats i stadsbilden är byggnaden ett viktigt karaktärsskapande element vars värde nu ytterligare understryks av den ambitiöst och smakfullt utförda renoveringen. Särskilt kan den nyhuggna trappan uppmärksammas.
Priset består i en etsning utförd av Örjan Håkansson och föreställande DBW:s paviljong.

/Gösta Lyttkens

Byggnadsvårdspriset 2004

DBW:s Byggnadsvårdspris 2004 tilldelas Birger Andersson, Visby och Sanda, som under närmare fyra decennier varit verksam som projekterande arkitekt huvudsakligen med Gotland som arbetsfält och särskilt med projekt i Visby innerstad.
Birger Andersson ligger inte bara bakom ett antal bekanta nybyggen i innerstaden utan har även ansvarat för många krävande ombyggnadsprojekt i det gamla Visby.
Birger Andersson har genom åren givit begreppet god byggnadsvård sitt eget signum och varit en föregångare när det gäller begrepp som varsamhet och hänsyn. Framför allt har Birger Andersson visat att ett kulturhistoriskt förhållningssätt går att förena med dagens krav på funktion och utförande. I sammanhanget ska framhållas att Birger Anderssons djupa kunskaper om gotländsk och visbyitisk byggnadskultur varit en bidragande faktor i hans framgångsrika gärning.
Han har varit en outtröttlig förespråkare för förståelsen för äldre tidens byggnadsskick med dess metoder och material. Birger har sammanfattningsvis i hög grad kommit att personifiera DBW:s syftemål att bevara Visby innerstads ålderdomliga prägel och säregna skönhet.
Priset består i en etsning utför av Örjan Håkansson och föreställer DBW:s Paviljong.

/Per Calissendorff

Byggnadsvårdspriset 2005

Sällskapet DBW:s Byggnadsvårdspris 2005 tilldelades Helga Jonsson med make Bjoern Johansson för fastigheten Blekdammen 11 Vid Almedalen. Pristagarna har köpt in, byggt om och restaurerat en del av det Ödinska garveriet. Den aktuella byggnaden uppfördes som garveri, butik och lager 1931-32 med tegelstomme i två våningar. Fastigheten har enligt den aktuella byggnadsinventeringen ett stort kulturhistoriskt värde. Vid ombyggnaden har skapats ett café och en gallerilokal i bottenvåningen och en lägenhet i de två övre våningsplanen.

2005_odinsOmbyggnaden har utförts på ett föredömligt varsamt sätt med hänsynstagande till dess värden.

/Bengt-Olof Guteson

Byggnadsvårdspriset 2006

År 2006 delades det inte ut något byggnadsvårdspris.

/Bengt-Olof Guteson

Byggnadsvårdspriset 2007

År 2007 delades det inte ut något byggnadsvårdspris. Framtaget förslag fick tyvärr utgå pga avsaknad av tydliga riktlinjer. Under året har rådet utarbetat förslag till riktlinjer, vilka kommer att tillställas Sällskapet i början av 2008.

/Birger Andersson

Byggnadsvårdspriset 2008

2008 års Byggnadsvårdspris tilldelas fastigheten Trankoket 13/Silverhättan 4

2008_tranhusgatan_1

Ur Innerstadsrådets protokoll juni 2008 kan läsas:
”Renoveringen har utförts på ett varsamt sätt och utgått från byggnadens förutsättningar. Spritputsen har en levande hantverksmässig karaktär. Stuprör har utförts med traditionellt falsade vinklar. Färgsättningen är måttfull och tilltalande. Helhetsintrycket av byggnaden är efter den nu avslutade renoveringen mycket positivt”.

/Birger Andersson

Byggnadsvårdspriset 2009

2009 års Byggnadsvårdspris tilldelas fastigheten Gjutaren 1 belägen Kanngjutargränd 6, Adelsgatan 48, Kryddgränd 1.

2009_gjutaren

Fastigheten uppfördes som bostadshus omkring 1760 och har idag en väl bevarad 1800-talsexteriör. Fastigheten ägare är Christer Appelquist.

/Birger Andersson

Byggnadsvårdspriset 2010

Något Byggnadsvårdspris har ej utdelats.

/Birger Andersson

BYGGNADSVÅRDSPRIS 2011

2011 utdelades två pris:

2011_tornet_29

Det första priset tilldelades fastigheten kv. Tornet 29, Östra Tullgränd 10 med fastighetsägarna Jan och Pia Nilert.

Ett litet gårdshus lutandes mot ringmuren på gränsen till total destruktion och med ett egensinnigt och mycket originellt plåttak har renoverats på ett ömsint och pietetsfullt sätt. I samråd med stadsarkitektkontoret och antikvariska myndigheter har en renovering med små medel genomförts. Dåliga delar har bytts ut, plåttaket numrerats och plockats ner, nytt undertak lagts till och därefter har plåttaket återmonterats. En demonterbar vägg mot ringmuren är ett modernt tillägg för att möjliggöra inspektion och åtgärder av muren samt att få ett tempererat inomhusklimat i byggnaden. Huset kommer att användas som verkstad och utställningslokal vilket gör att det blir tillgängligt för offentligheten. I samband med renoveringen fann man under gräsmattan på gården en äldre kullerstenssättning. Den har nu plockats fram och bidrar till helhetsintrycket av gården.

 

2011_backen_1

Det andra priset tilldelades kv. Backen 1 o 2, Slottsbacken 3-5 med fastighetsägare Joachim Kuylenstierna och hans byggledare Ulf Larsson.

Fastigheten, en bedagad skönhet med ett skamfilat yttre, bestående av två hyreshus har med varsam hand renoverats, framför allt med traditionella och beprövade hantverksmetoder och material. Dåliga delar har bytts ut när det varit av nöden tvunget. Putsfasadens skador har lagats ihop med övriga delar till en god helhet. När man står framför husen idag kan man inte se att de är nyrenoverade utan de ser enbart allmänt välhållna ut.
Invändigt har i stort sett befintliga planlösningar behållits liksom inredningar, snickeridetaljer mm. Att behålla befintliga ytskikt, rengöra, komplettera och vårda har genomsyrat hela projektet.
Fastigheten kommer även framledes vara en hyresfastighet vilket är till godo för Visby Innerstad i denna ”bostadsrättsifieringens” tidevarv.
DBW vill med dessa premieringar dels visa på vikten av att förvaltande av en fastighet kan ske med små medel på husens egna villkor och behöver då inte med nödvändighet innebära en förädling som blir en förvanskning och dels vikten av bevarandet av gårdsmiljöerna som är en viktig del av Visby Innerstads historia.

/Sven Landahl

BYGGNADSVÅRDSPRIS 2012

2012 utdelades två pris
DBW:s innerstadsråd har vid sammanträdet den 26 juni 2012 beslutat att utdela två byggnadsvårdspris i enlighet med statuterna. I år delas priset ut till en fastighet där man har vårdat ett ”byggnadssmycke” av hög klass och med stor hantverksskicklighet samt till en fastighet där den ursprungliga idén med fastigheten har återskapats på ett nytt sätt som dessutom har medfört ett berikande till en levande stad.

lindgarden

Det första priset tilldelas kv Kompaniet 5, Värdshuset Lindgården på Strandgatan 26 genom fastighetsägaren Lars-Gunnar Lindquist.

Objektet som belönas får utmärkelsen för att man har renoverat och restaurerat en byggnadsdel av stort arkitektoniskt och hantverksmässigt värde. Ny trappa av kalkstenar har tillverkats av Slite Stenhuggeri. Det befintliga smidesräcket har renoverats med skickliga smedshänder från Wickmans smide som dessutom ursprungligen tillverkade räcket. Företaget är nu inne på 11:e generationen smeder. Fastigheten som avses är kv Kompaniet 5, Värdshuset Lindgården på Strandgatan 26 genom fastighetsägaren Lars-Gunnar Lindquist. Objektet som åsyftas är trappan ut mot Strandgatan med det vackra smidesräcket. Innerstadsrådet vill med denna premiering visa på vikten av bevarande och vårdande av detaljer som är ovärderliga för fastigheters karaktär samt gaturummets gestaltning och att man som fastighetsägare ser detta värde och vårdar det.


h10_xs_0428_0

Det andra priset tilldelas kv Väpnare 4, Hästgatan 10 med ägare Göran Örtbrandt, Kastalen Fastigheter.
Det andra objektet är en affärsfastighet som genomgått olika förvandlingar under årens lopp. Nu har den ursprungliga karaktären återskapts. Fastigheten har åter blivit ett handelshus. De stora glaspartierna som är på plats igen skapar en transparens och öppenhet mot gatan i överensstämmelse med husets ursprungliga karaktär. En stor del i det goda slutresultatet har den lyckade blandningen av småskaliga verksamheter i lokalerna samt dess påverkan på det sociala rummet i stadsmiljön. Denna ombyggnad har blivit en symbol för en levande Innerstad där den ligger utmed en av stadens korsvägar och skapar liv och rörelse. Fastigheten, som härmed premieras och då med avseende på gatuplanet, är kv Väpnare 4, Hästgatan 10. Modet att genomföra detta projekt har Göran Örtbrandt Kastalen Fastigheter haft. Utan fastighetsägarens övertygelse om projektets betydelse för Visby Innerstad och näringsidkarnas starka idé och drivkraft, hade vi inte haft detta levandegörande av stadsrummet.

Byggnadsvårdspriset 2013

Byggnadsvårdspriset 2013 går till fastigheten Rådhuset 1, S:t Hansgatan 31 som inrymmer Visby logi.
Fastigheten är ett byggnadsminne. Ägare är Fredrik och Hans-Olof Ronström.

byggnadsvardspriset_2013_1000Byggnaden är en klassiker, ett exteriört välbevarat 1600-tals hus med medeltida murverk.
Byggnaden är ett enkelt stramt stenhus som restaurerats på ett välavvägt och konsekvent sätt.
Ett bra exempel på god byggnadsvård. Puts och kulörval är medvetet väl valt och bidrar till byggnadens fina karaktär.
Putsarbetet är utfört av Paul Yttergren vars hantverksskicklighet betytt mycket för det goda slutresultatet.

Byggnadsvårdspriset 2014

Innerstadsrådet fann att det fanns ett flertal objekt som väl uppfyllde Sällskapets kriterier för byggnadsvårdspriset för år 2014.

Priset tilldelades två fastigheter.

bvp_visby_h.xs_3788
Hotellet 13, Strandgatan 6, som binder samman den gamla Statshotelldelen med fd. Länsstyrelsens byggnad. Ägare är Clarion Hotel Wisby.

Detta hotellkomplex med betydande delar, är kulturhistoriskt värdefull. 1800- och 1900-talets ändringar och tillbyggnader utgör ett byggnadshistoriskt och arkitektoniskt betydelsefullt värde i stadens centrala del. Nu har arkitekturen fått ytterligare ett modernt spännande och vågat tillägg.  Det sticker ut på ett sätt som gör att alla som får uppleva detta reagerar. Varför då? Jo, vi har här en kopparklädd och annorlunda glasad volym, som vi i innerstadsrådet anser är både konsekvent och skickligt genomförd.


roxy_2014

Fastigheten Vårdklockan 2, Vårdklockegatan 24 som inrymmer två lägenheter. Ägare är Cityfastigheter i Visby AB.

Här i denna byggnad inryms en mångårig ideell kulturförening, som går under namnet Roxy. En gammal bio, vars del som vetter mot havet genomgått en behövlig och tilltalande förändring.
Fasaden mot havet och Vårdklockegatan har tidigare varit anonym och helt neutral.
Under senare år har byggherren gjort en ombyggnad, med en arkitektur som har tydliga klassiska stilideal och en vilja till elegant modernitet.

Byggnadsvårdspriset 2015

Syftet med Byggnadsvårdspriset

Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna en byggnadsvårdande insats för bevarande av Visby stads ålderdomliga prägel och säregna skönhet.
Syftet med att utdela Byggnadsvårdspriset är också att allmänt stimulera en god byggnadsvård i det gamla Visby.

 

Mottagare

Priset belönar en fastighet som visar ett gott exempel på god byggnadsvård. Mottagare av priset är fastighetens ägare.

Kandidater

Innerstadsrådet har funnit att det finns ett flertal objekt som väl uppfyller Sällskapets kriterier för byggnadsvårdspriset.

I år tilldelas byggnadsvårdspriset till fastigheterna Släggan 1, S:t Hansgatan och Släggan 2, Kronstallgränd. Ägare till Släggan 1 är Max Hansson och till Släggan 2 är Andreas Forsberg.

 

Innerstadsrådets motivering till 2015 års pris

Ett konsekvent genomarbetat innerstadsprojekt, som omfattar ett bef. bostadshus från slutet av 1800-talet (Släggan 1) och nya byggnader från 2014 (Släggan 2). Klassikern, det fd. bostadshuset som idag inrymmer modernt PayEx kontor, och det nya bostads- / kontorshuset med viss magasinskaraktär, är ett mycket gott exempel på utmaningen att i vårt världsarv lägga till modern arkitektur. Tilläggas bör, att de moderna nytillskotten står på medeltida grundmurar, vilket också varit en tillgång att ta vara på. Detta visar slutresultatet väl.

 

Byggnadsvårdspriset 2016

Syftet med Byggnadsvårdspriset

Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna en byggnadsvårdande insats för bevarande av Visby stads ålderdomliga prägel och säregna skönhet.
Syftet med att utdela Byggnadsvårdspriset är också att allmänt stimulera en god byggnadsvård i det gamla Visby.

Mottagare

Priset belönar en fastighet som visar ett gott exempel på god byggnadsvård. Mottagare av priset är fastighetens ägare.

Kandidater

Innerstadsrådet har i år funnit ett objekt som väl uppfyller Sällskapets kriterier för byggnadsvårdspriset. I år tilldelas byggnadsvårdspriset till den efter raset uppbyggda ringmuren strax norr om Österport. Ägare till muren är Region Gotland.

Innerstadsrådets motivering till 2016 års pris

Nyvunnen lärdom om muren och dess material och konstruktion har varit en förutsättning för återuppbyggnaden men även för den långsiktiga förvaltningen av ringmuren vars konstruktion man tidigare haft begränsad kännedom om. Komplexiteten i ringmurens uppbyggnad och behovet av metod- och materialutveckling har varit en utmaning för projektet och samverkan mellan olika kompetenser och organisationer har härvidlag varit en framgångsfaktor. Det har varit en betydelsefull byggnadsvårdande insats för bevarande av Visby stads ålderdomliga prägel och säregna skönhet.

Projektledning

Återuppbyggnaden har gjorts av Riksantikvarieämbetet och med Ulrika Mebus som projektledare. Utförare har varit Byggnadshyttan.

muren_0Bilden visar ledamöter, som under stadsvandringen 7 juni studerar 2016 års byggnadsvårdspris.

Sankt Nikolaigatan 22, Visby. DBWs byggnadsvårdspris 2017

Byggnadsvårdspriset 2017

Syftet med Byggnadsvårdspriset

Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna en byggnadsvårdande insats för bevarande av Visby stads ålderdomliga prägel och säregna skönhet.
Syftet med att utdela Byggnadsvårdspriset är också att allmänt stimulera en god byggnadsvård i det gamla Visby.

Mottagare

Priset belönar en fastighet som visar ett gott exempel på god byggnadsvård. Mottagare av priset är fastighetens ägare.

Kandidater

Innerstadsrådet har funnit att det finns ett antal objekt som väl uppfyller Sällskapets kriterier för byggnadsvårdspriset. I år tilldelas priset ägarna av fastigheten Visby Flora 13, Nicklas och Liselotte Westin, Sankt Nikolaigatan 22, 621 55 VISBY

Innerstadsrådets motivering till årets pris

Visby innerstad kännetecknas framförallt av den medeltida bebyggelsen och dess gatunät, samt av byggnader från 17- och 1800-talet. Vid nybyggnation i innerstaden är anpassning till befintliga äldre byggnader en självklarhet. Form, såsom volym och höjd, men även material och inte minst hantverk/utförande, är nödvändigt att anpassa till omgivande fastigheter och gällande norm för Världsarvet Visby. Utifrån dessa kriterier är det därmed möjligt att bygga såväl en modern byggnad i en modernt utformad arkitektur som ett mer traditionellt hus, med en arkitektur som till stor del är förankrad i omgivande äldre bebyggelse.

För fastigheten Flora Visby 13 har man valt det senare alternativet.

Fastigheten Visby Flora 13 är mycket väl anpassad till platsens försutsättningar. Placeringen, med husets långsida i liv med gatan och plank vid infart mot gatan, överensstämmer väl med områdets karaktär och ger ett harmoniskt intryck i gaturummet.

Byggnaden är i sig ett gott exempel på god arkitektur och visar på stor kunskap i hur Visby bebyggelse från 17- och 1800-talet utformats. Stor omsorg har därför lagts på detaljer såsom kalkputs och andra putsarbeten, fönster, stuprör och andra tidstypiska detaljer.

Det är interiört en modern byggnad, men iklätt en traditionell dräkt, utformat i en för Visby klassisk 1800-tals exteriör och som överensstämmer med ”Stadens särart och skönhet”, som vi har valt till Byggnadsvårdspriset för 2017.

Arkitekt: SAR Birger Andersson, Visby

Nicklas och Liselotte Westin, 2017
Nicklas och Liselotte Westin Sankt Nikolaigatan 22, VISBY tar emot DBWs byggnadsvårdspris för 2017 av ordförande Erik Clason. Utdelandet sker vid DBWs högtidsdag i Åhsbergska hagen.   Foto Lasse Ahnell
DBW byggnadsvårdspris 2018 Specksrum Visby

Daniel Hillström får DBWs byggnadsvårdspris 2018

Syftet med Byggnadsvårdspriset
Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna en byggnadsvårdande insats för bevarande av Visby stads ålderdomliga prägel och säregna skönhet.
Syftet med att utdela Byggnadsvårdspriset är också att allmänt stimulera en god byggnadsvård i det gamla Visby.

Mottagare
Årets pris tilldelas ägaren av fastigheten Säcken 6 Specksrum 7B Daniel Hillström.

Motivering och beskrivning

Fastigheten består av ett större bostadshus ursprungligen uppfört på 16–1700-talet, i bulteknik, om-och tillbyggt i omgångar, samt uthuslängor, trädgård, gårdshus, plank och äldre stenmur.

En omfattande modernisering och ombyggnad gjordes i slutet av 1960-talet då bland annat huset isolerades, vilket har lett till att stora fukt och mögelskador uppkommit i byggnaden. Så såg det ut när familjen Hillström köpte fastigheten 2010.

Spännande men också skrämmande upptäckter har gjorts under de sju år renoveringen av fastigheten pågått. En medeltida brunn, grund från medeltida byggnader, bakugn och mur med mycket hög ålder är några av de intressanta detaljerna. Mindre roliga är uppruttna väggar, svamp, mögel och dofter ifrån den del av huset som ursprungligen var ladugård. Huset var med andra ord i mycket dåligt skick.

Med hjälp av duktiga hantverkare, släkt och vänner har familjen återställt huset till den tid då byggnaden var som allra mest representativ, sekelskiftet 1900, och strävat i varje detalj efter att hitta dess verkliga själ.

Daniel har forskat i arkiv, läst om material och gamla tekniker, men framförallt deltagit aktivt i hela byggnadsprocessen och lärt sig av kunniga hantverkare i alla skrån. Hela fastigheten har genomgått en total restaurering där ledorden är kvalitet och stor noggrannhet. Kök, dörrar, många fönster, lister mm är specialtillverkade för fastigheten.

Uthuslängan var i mycket dåligt skick. Den har rivits och ersatts av en nybyggnation som till yta och form i stort sett överensstämmer med ursprunglig byggnad. Nu innehåller uthuslängan förutom gästrum och arbetslokal, även exteriört den kiosk som många äldre Visbybor säkert minns.

Flera av de tiotal hantverkare som varit engagerade i projektet har varit med under hela restaureringstiden. Utifrån vad som upptäckts under byggnationen har planer fått justeras och anpassas. För alla inblandade har det varit ett mycket lärorikt byggnadsvårdsprojekt. Ett nära och bra samarbete med Region Gotlands byggnadsnämnd har också tillfört värdefull kunskap.

Under hela byggnadsprocessen har familjen med barn bott och levt i huset, vilket i sig är en bedrift.

Nu sju år senare kan man bara konstatera att fastigheten har återuppstått i sin fulla prakt, där ”allt” är gjort på rätt sätt och en modern funktionell bostad har ersatt det ”sönderrenoverade” 1700-talshuset i 1960-tals dräkt som man tog över 2010.

Sven Erik Bohrn

 Ordförande Innerstadsrådet DBW

DBWs pris går till Säcken 6 Specksrum 7B, Daniel Hillström Foto Lasse Ahnell
DBWs pris går till Säcken 6 Specksrum 7B, Daniel Hillström Foto Lasse Ahnell
DBWs Byggnadsvårdspris 2018
DBWs Byggnadsvårdspris 2018 till Daniel Hillström på Specksrum, Visby

Byggnadsvårdspriset 2019 till hotell St Clemens i Visby

Priset delas ut för att uppmärksamma och belöna en byggnadsvårdande insats för bevarande av Visby stads ålderdomliga prägel och säregna skönhet.

Årets pristagare

Innerstadsrådet har i år funnit ett objekt som väl uppfyller Sällskapets kriterier för byggnadsvårdspriset. I år tilldelas byggnadsvårdspriset Hotell S:t Clemens med följande motivering:

Hotell S:t Clemens, ett Visby i miniatyr, ligger i de gamla hantverkarkvarteren i Visby världsarvsstad och ägarna familjen von Schulman har under sina 12 år som ägare målmedvetet och grundligt renoverat de olika husen och samtidigt bevarat den historia som de olika husen besitter.

Här finns Målarmästarens hus från 1600-talet, Handelsmannens hus från 1700-talet och Cigarrmakerskan hus från 1800-talet samt möbelsnickarens hus från 1900-talet. Man har i renoveringen på ett lyckosamt sätt lyckats behålla en tidstypisk karaktär och ursprunglig rumsindelning.

Hotell S:t Clemens är ett lysande exempel på en framgångsrik och vördsam renovering och verkar som ett föredöme och gott exempel på bevarande av Visbys ålderdomliga prägel och säregna skönhet!

Projektledning och genomförande

Det grannlaga byggarbetet har inneburit att mycket tid och möda lagts på lösande av uppkomna problem som har varit av både byggnadsteknisk och regelverksmässig karaktär.

Ägarfamiljen har själva projektlett all renovering och anlitat lokala hantverkare bl a Tommy Kedja, Magnus Enblom, Christian Berke, Oliver och Jan-Åke Jacobsson, Måns Berneus och L-G:s måleri.

Hotell S:t Clemens ligger centralt i Visby. Foto Gregor Aminoff

Drönarbilder från hotellet

Hotell St Clemens består av flera huskroppar och gårdar, allt samlat i samma kvarter som St Clemens ruin i Visby.

St Clöemens hotell är flera byggnader och flera smågårdar.
Foto: Gregor Aminoff
S:t Clemens södra fastighet med entrégård
Foto: Gregor Aminoff
Anna-Britta och Bjerne von Schulman fotograferas vid prisutdelningen på DBWs högtidsdag. Foto Mart Marend

Pågående uppdatering

Pågående uppdatering

Utdelning av Innerstadsrådets byggnadsvårdspris 2023.

Innerstadsrådets byggnadsvårdspris 2023 delades traditionsenligt ut vid firandet av DBW:s högtidsdag i Åsbergska hagen den 9 juli. Och som det brukar vara, i strålande vackert sommarväder. Sulan City Stompers underhöll med svängig jazzmusik medan gästerna under småprat bänkade sig vid solplatserna eller i grönskans svalkande skugga.

Pristagarna för god byggnadsvård hade i sedvanlig ordning utsetts av Innerstadsrådet bland flera kvalificerade kandidater. Efter överväganden och besök på aktuella adresser fastnade rådet dels för ett byggföretags förnämliga insatser dels för den varsamma renoveringen av fastigheten på Strandgatan 50.

Få byggföretag på Gotland torde kunna mäta sig med Alvar Hallgrens Bygg AB i fråga om erfarenhet och kunskap om den gotländska byggnadskulturens material och teknik. Företaget har genom åren svarat för en mångfald kvalificerade restaureringar av byggnadsminnen och andra kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i innerstaden, såväl till ägarnas som de antikvariska myndigheternas tydliga gillande.

Det var med stort nöje Innerstadsrådet tog kontakt med Daniel Hallgren, vd för företaget, och berättade att hans företag utsetts till pristagare för god byggnadsvård 2023. Beskedet mottogs med oförställd glädje.

Den andra pristagaren är Erik och Cecilia Runesson, ägare till Strandgatan 50. Familjen Runesson har låtit genomföra en renovering av sin fastighet med omsorg och eftertanke. På föredömligt sätt har äldre fasaddetaljer sparats, som till exempel de elegant formade stuprören. Därtill har valet av puts och färgsättning gjorts med utgångspunkt från huvudbyggnadens specifika egenskaper. Den varsamma behandlingen innebär att byggnadsminnesskyddet består och att fastigheten alltjämt är ett uppskattat inslag i innerstadens bebyggelsemiljö.

Fastigheten har sitt ursprung i sent 1600-tal då de norra delarna av innerstaden började planläggas och bebyggas i det ekonomiska uppsving som rådde vid den tiden. Den högresta formen, den asymmetriska takprofilen liksom andra detaljer i exteriören berättar om behov och intentioner under tre sekler, varav den mest karaktärsgivande dateras till 1772. Den nyligen utförda renoveringen lägger en prydlig årsring till fastighetens redan rika historia. Det kan tilläggas att den varsamma renoveringen projekterats av Boman Byggnadsantikvarisk Konsult AB i Visby och att Hallgrens Bygg AB svarat för byggnadsarbetet.

Ordföranden i Innerstadsrådet inledde prisceremonin med en reflektion över utveckling och förändring av brukade bebyggelsemiljöer liksom varvid betydelsen av det byggnadsvårdspris Sällskapet instiftade i början av förra seklet framhölls. Syftet var, och är alltjämt, att uppmärksamma och belöna föredömliga insatser för bevarande av ”stadens ålderdomliga prägel och säregna skönhet”.

Priserna, i form av diplom, konstverk och emaljerad plakett att sätta på husfasaden, överräcktes av DBW:s ordförande Sven Sandström under applåder och märkbart gillande till familjerna Hallgren och Runesson varefter fotografering vidtog.

Lennart Edlund

Ordförande i DBW:s Innerstadsråd

Pågående uppdatering.

Back To Top
Sök